Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Staż podyplomowy

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

Ubezpieczenie dla stażysty

Mając na uwadze zapewnienie komfortu związanego z wykonywaniem  zawodu lekarza, Prezydium ORL w Łodzi podjęło decyzję o sfinansowaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich stażystów odbywających staż od 01.10.2018r do 31.10.2019r.

czytaj więcej >>


 

Procedura dotycząca odbycia stażu

 


UWAGA!

Dnia 1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 567) mieniająca m.in. ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty w szczególności:

„w art. 15 po ust. 8 dodaje się ust. 8a–8d w brzmieniu:

„8a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez: 1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo 2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, o której mowa w ust. 3d, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

 8b. Zadania, o których mowa w ust. 8a, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

8c. Na wniosek lekarza stażysty minister właściwy do spraw zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ust. 8a.

8d. Przepisy ust. 8a–8c stosuje się odpowiednio do lekarza stażysty powołanego do zawodowej służby wojskowej.";

Prosimy również o zapoznanie się Komunikatem w sprawie zasad realizacji stażu podyplomowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii wirusem SARS-CoV-2  wydanym przez Ministerstwo Zdrowia.


 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2014, poz. 474) absolwent wydziału medycznego, który po ukończeniu studiów chce podjąć staż podyplomowy zgłasza się do Izby Lekarskiej na terenie której posiada stałe miejsce zamieszkania* z wnioskiem o przyznanie stażu podyplomowego (do pobrania).

Warunkiem skierowania do odbycia stażu podyplomowego jest uzyskanie przez absolwenta Prawa Wykonywania Zawodu (procedura ta jest opisana w zakładce Formalności -> Prawo wykonywania zawodu i uznanie kwalifikacji  -> Prawo dla stażysty).

Wniosek o przyznanie stażu podyplomowego, oraz dokumenty niezbędne do wydania Prawa Wykonywania Zawodu, można składać jednocześnie w biurze OIL w pok. nr 9

*stałe miejsce zamieszkania należy potwierdzić [zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2,  a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. nr 1382z 2018. z późn. zm)] zaświadczeniem o zameldowaniu stałym lub czasowym obejmującym okres stażu.

 

Osoby, które planują ropzpocząć staż podyplomowy od 1 marca 2020r. powinny złożyć dokumenty do dnia 7 lutego 2020r.

 

Najczęściej pojawiające się pytania

 

 

Podmioty stażowe

 

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi informują, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, stażyści zobowiązani są do odbycia ramowego programu stażu podyplomowego w podmiotach leczniczych, które uzyskały pozytywną opinię Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz zostały umieszczone na liście placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Wyżej wymieniony obowiązek dotyczy również jednostek, które prowadzą staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego w ramach podpisanych umów z podmiotami podstawowymi (z którymi stażyści mają zawarte umowy o pracę w ramach realizacji stażu podyplomowego).

Wpisy uzyskane w ramach stażu podyplomowego przez stażystów w podmiotach leczniczych, które nie są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych zostaną uznane za nieważne, co będzie skutkowało nie zaliczeniem stażu podyplomowego przez stażystę lekarza lub lekarza dentystę.

Przypominamy również, że staż podyplomowy może być realizowany tylko w podmiotach znajdujących się na terenie OIL w Łodzi – jednostki znajdujące się na terenie Kutna i Łęczycy należą do OIL w Płocku !!! 

 

Kursy stażowe

W ramach realizacji stażu podyplomowego lekarz/ lekarz dentysta zobowiązany jest rwónież do odbycia szkoleń w zakresie:

  • transfuzjologii klinicznej
  • profilaktyki i zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS
  • ratownictwo medyczne
  • orzecznictwa lekarskiego
  • bioetyki
  • prawa medycznego

Informację dotyczącą organizatora oraz zapisów na kursy podamy w maju 2020 r.

  

Podstawa prawna

 

Więcej na temat przyznawania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego:  Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 Zasady odbywania stażu podyplomowego:
1. Art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Zasady dotyczące wypisywania recept na stażu.

 

Zasady przeprowadzania LEK/LDEK są uregulowane w:

  1. art. 14a-14e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.);

  2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903);

  3. Regulaminie porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 

 

Nasze serwisy