Kalendarium wydarzeń

 
Luty 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kategorie


  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Ośrodek Kształcenia Medycznego OIL w Łodzi

koordynator: dr n. med. Łukasz Jasek

 

Dofinansowanie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi:

 

Na podstawie Uchwały Nr 681/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2015 r. , Uchwały Nr 1347/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2016 r. , Uchwały Nr 2009/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 29 listopada 2016r. oraz Uchwały Nr 1164/P-VII/2015r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 24 kwietnia 1015r.
 
§ 1

      1. Tworzy się fundusz celowy na dofinansowanie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów   członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Środki finansowe zasilające Fundusz Szkoleniowy wyodrębnia się w budżecie rocznym Okręgowej Izby Lekarskiej.

      2. Nadzór nad wykorzystaniem środków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z brzmieniem niniejszej uchwały sprawuje Koordynator Ośrodka Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

      3. Wysokość dofinansowania przyznanego ze środków funduszu, o którym mowa w ust. 1, członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nie może przekroczyć kwoty 600 (sześćset) złotych w okresie rozliczeniowym określonym w przepisach regulujących sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

      4. Dofinansowana z funduszu, o którym w ust.1może być każda z form aktywności zawodowej określonej w przepisach regulujących sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, przy czym dofinansowane mogą być wyłącznie koszty poniesione przez lekarza bądź lekarza dentystę bezpośrednio na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem kosztów przejazdu, wyżywienia, noclegów. Dofinansowanie nie może być przyznane do form doskonalenia zawodowego organizowanych i dofinansowywanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

      5. Dofinansowanie,przyznawane jest na podstawie wniosku spełniającego wymogi określone uchwałą złożonego przez lekarza lub lekarza dentystę członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Lekarz lub lekarz dentysta nie może ubiegać się dofinansowanie jeśli zalega z zapłatą składek członkowskich. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do końca okresu rozliczeniowego, w którym lekarz lub lekarz dentysta poniósł koszty na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a wnioski spóźnione pozostają bez rozpoznania.

      6. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

 

 

      7.  Do wniosku muszą zostać załączone:

                a. dokument stanowiący potwierdzenie odbycia określonej formy doskonalenia zawodowego;

                b. potwierdzenie poniesienia przez lekarza lub lekarza dentystę kosztów odbycia określonej formy doskonalenia  zawodowego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.

      8.  Wnioski rozpoznawane są w kolejności ich złożenia. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale rozpatrywane są po ich uzupełnieniu.

      9.  Dofinansowanie ze środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na dany rok kalendarzowy. Wnioski, na które nie przyznano dofinansowania w danym roku kalendarzowym w związku z wyczerpaniem środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 rozpatrywane są w kolejnym roku kalendarzowym.

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.05.2015r. przy czym fundusz, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na rok 2015.

Nasze serwisy