Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Dla organizatorów kursów i szkoleń dla lekarzy

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

PODMIOTY, KTÓRYCH SIEDZIBA ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE DZIAŁANIA OIL W ŁODZI

 

 WPIS DO REJESTU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DOSKONALENIE ZAWODOWE LEKARZY/LEKARZY DENTYSTÓW:

 1. odpowiednio aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku gdy organizator kształcenia jest przedsiębiorcą;

 2. dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru


WARUNKI PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 
LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW:

 1. organizator kształcenia, w tym nazwa i adres siedziby albo imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania;

 2. forma organizacyjno-prawna organizatora kształcenia;

 3. planowany okresu i obszaru kraju, na którym przewidywane jest prowadzenie kształcenia;

 4. rada programowa - osoby odpowiedzialne za ustalenie planu kształcenia oraz ich kwalifikacje, w tym imię i nazwisko, posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy i specjalizacje;

 5. ogólny plan kształcenia ustalony przez osobę lub osoby, o których mowa w pkt 4, jako zadanie dydaktyczne do wykonywania w określonym czasie, obejmujące zakres wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

 6. osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach właściwych do realizacji formy kształcenia określonej planem kształcenia lub do nadzoru nad kształceniem prowadzonym w określonej formie, w tym imię i nazwisko, posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy i specjalizacje; /kadrę dydaktyczną stanowią osoby o kwalifikacjach właściwych do realizacji określonych form kształcenia(specjaliści)/

 7. posiadana baza do realizacji programu kształcenia poprzez wskazanie pomieszczeń z wyposażeniem, dostosowanych do prowadzenia przewidywanych form dydaktyki, w których organizator kształcenia zamierza realizować kształcenie;

 8. wewnętrzny system oceny jakości kształcenia realizowanego w zakresie przewidywanych jego form;

 9. posiadana baza do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych programem kształcenia, spełniającej wymogi określone w odrębnych przepisach, oraz osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje do udzielania tych świadczeń ( w przypadku kształcenia praktycznego)


PLAN KSZTAŁCENIA:
Przy określaniu w planie kształcenia:

 1. celu (celów) kształcenia - uwzględnia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy lub lekarzy dentystów w określonym zakresie danej dziedziny medycyny, w ramach doskonalenia zawodowego;

 2. przedmiot i zakres kształcenia - uwzględnia się wybrany zakres wiedzy lub umiejętności praktycznych w określonej dziedzinie medycyny wynikających z wiarygodnych danych naukowych;

 3. przewidywana forma lub formy kształcenia - uwzględnia się przepisy o sposobie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, w ramach przedmiotu i zakresu kształcenia;

 4. wymagane kwalifikacje uczestników - uwzględnia się kwalifikacje, jakie powinni posiadać lekarze lub lekarze dentyści uczestniczący w planowanych formach kształcenia;

 5. sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia - uwzględnia się przewidywaną, udokumentowaną formę sprawdzania wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych, nabytych przez lekarzy lub lekarzy dentystów uczestniczących w określonej formie kształcenia;

 6. sposób potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia - uwzględnia się udokumentowanie w formie pisemnej lub elektronicznej uczestnictwa i ukończenia przez lekarza lub lekarza dentystę określonej formy kształcenia.


INFORMACJA O FORMIE KSZTAŁCENIA

Organizator kształcenia wpisany do rejestru jest obowiązany do przekazania organowi prowadzącemu rejestr, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia następujących informacji dotyczących określonej formy szkolenia:

 1. przedmiotu i szczegółowego programu kształcenia podyplomowego,

 2. terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego,

 3. miejsca i adresu kształcenia podyplomowego,

 4. regulaminu kształcenia podyplomowego zawierającego w szczególności:szczegółowych danych dotyczących kwalifikacji wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne,

  1. sposób i tryb kształcenia,
  2. zasady i tryb naboru uczestników,
  3. uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu,
  4. szczegółowy sposób weryfikacji wyników kształcenia,
  5. wysokość opłaty za udział w kształceniu,
 5. szczegółowych danych dotyczących kwalifikacji kierownika naukowego kształcenia,

 6. wzoru dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia.

 7. dowód uiszczenia opłaty - każdorazowe wydarzenie naukowe 250 zł


UWAGA!
Jeżeli podmiot (mający siedzibę na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi) zamierza prowadzić kształcenie na terenie działania innych izb lekarskich, winien złożyć w tamtych izbach:

 • warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego

 • informację o formie kształcenia (opłata za złożenie informacji o formie kształcenia jest składana w izbie właściwej dla siedziby podmiotu)

Jeśli podmiot zamierza prowadzić kształcenie na terenie 4 i więcej izb lekarskich ww dokumenty należy złożyć w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie
W związku z treścią art 19 ust. 2 pkt. 1 lit. c ustawy z 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005, nr 226, poz. 1943) w związku z §3 ust. 2, 4 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz. 2326 ze zm.) prosimy o podawanie w dokumencie informacja o formie kształcenia w rubryce dotyczącej formy doskonalenia zawodowego form określonych zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów

 

PODMIOTY, KTÓRYCH SIEDZIBA ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE INNEJ IZBY LEKARSKIEJ NIŻ PROWADZONE KSZTAŁCENIEWARUNKI PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW:

 1. organizator kształcenia, w tym nazwa i adres siedziby albo imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania;

 2. forma organizacyjno-prawna organizatora kształcenia;

 3. planowany okresu i obszaru kraju, na którym przewidywane jest prowadzenie kształcenia;

 4. rada programowa - osoby odpowiedzialne za ustalenie planu kształcenia oraz ich kwalifikacje, w tym imię i nazwisko, posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy i specjalizacje;

 5. ogólny plan kształcenia ustalony przez osobę lub osoby, o których mowa w pkt 4, jako zadanie dydaktyczne do wykonywania w określonym czasie, obejmujące zakres wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

 6. osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach właściwych do realizacji formy kształcenia określonej planem kształcenia lub do nadzoru nad kształceniem prowadzonym w określonej formie, w tym imię i nazwisko, posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy i specjalizacje; /kadrę dydaktyczną stanowią osoby o kwalifikacjach właściwych do realizacji określonych form kształcenia(specjaliści)/

 7. posiadana baza do realizacji programu kształcenia poprzez wskazanie pomieszczeń z wyposażeniem, dostosowanych do prowadzenia przewidywanych form dydaktyki, w których organizator kształcenia zamierza realizować kształcenie;

 8. wewnętrzny system oceny jakości kształcenia realizowanego w zakresie przewidywanych jego form;

 9. posiadana baza do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych programem kształcenia, spełniającej wymogi określone w odrębnych przepisach, oraz osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje do udzielania tych świadczeń ( w przypadku kształcenia praktycznego)PLAN KSZTAŁCENIA:

Przy określaniu w planie kształcenia:

 1. celu (celów) kształcenia - uwzględnia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy lub lekarzy dentystów w określonym zakresie danej dziedziny medycyny, w ramach doskonalenia zawodowego;

 2. przedmiot i zakres kształcenia - uwzględnia się wybrany zakres wiedzy lub umiejętności praktycznych w określonej dziedzinie medycyny wynikających z wiarygodnych danych naukowych;

 3. przewidywana forma lub formy kształcenia - uwzględnia się przepisy o sposobie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, w ramach przedmiotu i zakresu kształcenia;

 4. wymagane kwalifikacje uczestników - uwzględnia się kwalifikacje, jakie powinni posiadać lekarze lub lekarze dentyści uczestniczący w planowanych formach kształcenia;

 5. sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia - uwzględnia się przewidywaną, udokumentowaną formę sprawdzania wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych, nabytych przez lekarzy lub lekarzy dentystów uczestniczących w określonej formie kształcenia;

 6. sposób potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia - uwzględnia się udokumentowanie w formie pisemnej lub elektronicznej uczestnictwa i ukończenia przez lekarza lub lekarza dentystę określonej formy kształcenia.

INFORMACJA O FORMIE KSZTAŁCENIA 
Podmiot zgłasza informację do izby właściwej dla swojej siedziby i do izby właściwej dla prowadzenia planowanego kształcenia
- opłatę za zgłoszenie informacji przekazuje się do izby właściwej dla siedziby podmiotu

Organizator kształcenia wpisany do rejestru jest obowiązany do przekazania organowi prowadzącemu rejestr, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia następujących informacji dotyczących określonej formy szkolenia:

 1. przedmiotu i szczegółowego programu kształcenia podyplomowego,

 2. terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego,

 3. miejsca i adresu kształcenia podyplomowego,

 4. regulaminu kształcenia podyplomowego zawierającego w szczególnościszczegółowych danych dotyczących kwalifikacji wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne,

  1. sposób i tryb kształcenia,
  2. zasady i tryb naboru uczestników,
  3. uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu,
  4. szczegółowy sposób weryfikacji wyników kształcenia,
  5. wysokość opłaty za udział w kształceniu,
 5. szczegółowych danych dotyczących kwalifikacji kierownika naukowego kształcenia,

 6. wzoru dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia.

 7. dowód uiszczenia opłaty - każdorazowe wydarzenie naukowe 250 zł

W związku z treścią art 19 ust. 2 pkt. 1 lit. c ustawy z 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005, nr 226, poz. 1943) w związku z §3 ust. 2, 4 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz. 2326 ze zm.) prosimy o podawanie w dokumencie informacja o formie kształcenia w rubryce dotyczącej formy doskonalenia zawodowego form określonych zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów

Jeśli podmiot zamierza prowadzić kształcenie na terenie 4 i więcej izb lekarskich ww dokumenty należy złożyć w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie

Nasze serwisy