Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Opinie prawne - Kształcenie lekarzy

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

Czy temu samemu lekarzowi, który w najbliższym czasie będzie zdawał egzamin specjalizacyjny z pediatrii można powierzyć stanowisko asystenta?

Nie można. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 30, poz. 300, zm. Dz. U. z 2007 r. nr 160, poz. 1136) i z Taryfikatorem kwalifikacyjnym (Rozdział I), pracownicy działalności podstawowej pkt. 13, na stanowisku asystenta specjalisty może być zatrudniony lekarz z wyższym wykształceniem medycznym i specjalizacją 1 stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny. W chwili obecnej lekarz nie jest specjalistą z pediatrii, a specjalizacji z epidemiologii nie można uznać za specjalizację odpowiadającą specyfice tego oddziału. Stanowisko asystenta można mu powierzyć już teraz, natomiast stanowisko asystenta specjalisty – po zakończeniu specjalizacji.

 

Radca prawny OIL w Łodzi
Anna Sychowicz

 

opinia wydana 7 maja 2008 r.

  • odbywanie specjalizacji reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213 poz. 1779 ze zm.). W rozporządzeniu tym nie ma przepisów, które określają treść umowy o pracę zawieranej z lekarzem obywającym specjalizację w formie rezydentury w zakresie systemu i rozkładu czasu pracy.
  • Brak szczegółowych rozwiązań w tym zakresie nie oznacza pełnej dowolnosci jednostki prowadzącej specjalizację w kształtowaniu treści stosunku pracy lekarza rezydenta. Cytowane rozporządzenie stawia pewne wymagania co do form i metod pogłębiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych przez lekarzy rezydentów, a także określa warunki, jakie powinna spełnić jednostka prowadząca specjalizację. 
  • Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów jedną z form i metod pogłębiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych przez lekarzy rezydentów jest pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu odpowiedniej specjalizacji, w liczbie określonej w tym programie, nie mniej niż 3 dyżury w miesiącu. 
  • Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 13 cytowanego rozporządzenia jednostka prowadząca specjalizację zobowiązana jest zapewnić lekarzom odbywającym specjalizację pełnienie dyżurów medycznych w liczbie określonej programem danej specjalizacji. 
  • Jeżeli dyrektor zakładu opieki zdrowotnej będącego jednostką prowadzącą specjalizację, w celu dostosowania czasu pracy lekarzy do norm obowiązujących – od 1 stycznia 2008 r. – w związku z nowelizacją ustawy o ZOZ, wprowadza systemy czasu pracy wykluczające możliwość pełnienia dyżurów medycznych, to narusza warunki, jakie przepisy cytowanego rozporządzenia stawiają jednostkom prowadzącym specjalizację. Pozbawia tym samym jednostkę możliwości prowadzenia specjalizacji, a jednostka taka powinna zostać wykreślona z listy podmiotów uprawnionych do specjalizacji. 
  • Lekarz, który kontynuuje specjalizację w takiej jednostce nie wypełni ramowego programu specjalizacji ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

 

Jarosław Klimek
radca prawny

 

opinia wydana 8 lutego 2008 r.

Nasze serwisy