Kalendarium wydarzeń

 
Grudzień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Zmiany przepisów ws recept

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

1. Jak uzyskać uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane

W związku z wejściem w życie ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015r., poz. 1991) od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegają zasady ordynowania leków refundowanych.

 1. nie będzie konieczne zawieranie z NFZ umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane, przy czym dotychczasowe umowy obowiązywać będą do 31 grudnia 2016 roku.

 2. receptę na leki refundowane będzie mógł wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, po dokonaniu procedury rejestracyjnej w NFZ w celu uzyskania:

  1. dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia,

  2. uprawnienia do pobierania numerów recept,

  3. upoważnienia do korzystania z usługi EWUŚ.

 3. Ustawa wprowadza odrębne zasady odpowiedzialności za nieprawidłowości w ordynowaniu leków refundowanych (procedurę kontroli, kary).

 4. Procedura rejestracyjna przebiega w następujący sposób:

  1. ze strony internetowej oddziału NFZ (https://www.nfz-lodz.pl/dlalekarzypielegniarekpoloznych/komunikaty/6923-informacja-dla-osob-uprawnionych-do-wystawiania-recept-na-leki-refundowane-ktore-nie-maja-zawartej-z-funduszem-umowy-upowazniajacej-do-wystawiania-recept) pobiera się wzór wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numeru recept.

  2. wniosek ten należy wypełnić zgodnie z instrukcją znajdującą się na tej samej stronie oraz w załączniku i złożyć oświadczenia zawarte we wniosku.

  3. do wniosku należy załączyć:

   • kopię prawa wykonywania zawodu;

   • kopię dokumentów potwierdzających posiadane specjalizacje i ich zakres;

  4. podpisany wniosek wraz z załącznikami należy osobiście złożyć w oddziale NFZ w Łodzi lub jego delegaturze (Piotrków Tryb., Sieradz, Skierniewice):

 

Składając wniosek należy mieć ze sobą:

 • oryginały dokumentów załączanych do wniosku,

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Wniosek podlega ocenie pod względem formalno - merytorycznym przez upoważnionego pracownika NFZ, który po pozytywnej ocenie:

 • nadaje dostęp do portalu NFZ,

 • uprawnienie do pobierania numerów recept,

 • przekazuje login i hasło do konta w Portalu NFZ.

Lekarz zamierzający wystawiać recepty na leki refundowane powinien w dalszej kolejności wystąpić o upoważnienie do korzystania z usługi EWUŚ (jeśli go nie posiada).

 

Szczegółowe informacje na wskazanej powyżej stronie internetowej NFZ i pod numerami telefonów, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 15.45:

 • w Łodzi: 42 275 40 17, 42 275 49 32, 42 275 49 99,

 • w Piotrkowie Trybunalskim 42 275 41 14,

 • w Sieradzu 43 822 19 83,

 • w Skierniewicach 46 834 16 65.

 

 

2. Treść recepty

Od 12 grudnia 2015r., obowiązuje dodany art.  96 a ustawy prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym recepta zawiera następujące informacje:

1)  dane dotyczące pacjenta:

a)  imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN", w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,

b)  adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):

–  miejsca zamieszkania albo

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo

–  urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo

–  "NMZ", w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania,

c)  identyfikator usługobiorcy (co do zasady PESEL),

d)  datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany albo jest nieustalony;

2)  dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro autore albo receptę pro familiae:

a)  w przypadku:

–  podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy,

–  osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - imię i nazwisko,

–  podmiotu prowadzącego aptekę - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki,

b)  adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane),

c)  numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae - numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę,

d)  identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej - dziewięcioznakowy numer REGON;

3)  dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty:

a)  imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,

b)  kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy,

c)  identyfikator pracownika medycznego (numer prawa wykonywania zawodu),

d)  numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę

w przypadku recepty w postaci papierowej dane te są nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty,

e)  podpis, w przypadku recepty:

–  w postaci elektronicznej - za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, albo

–  w postaci papierowej - podpis własnoręczny;

4)  dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego:

a)  nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową produktu leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny,

b)  postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci,

c)  dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej dawce,

d)  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku:

–  leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej albo

–  leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

–  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej, leku aptecznego

–  jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ilość produktu leczniczego, leku recepturowego, leku aptecznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego, określa się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci produktu leczniczego, można również określić wyrazami "ilość odpowiednia", "quantum satis" lub "q.s.",

e)  sposób dawkowania produktu leczniczego albo sposób stosowania w przypadku wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

5)  dane dotyczące daty realizacji recepty:

a)  datę wystawienia recepty,

b)  datę realizacji recepty "od dnia", a jeżeli nie dotyczy znak "X".

 

Lekarz, lekarz dentysta, może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

1)  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania;

2)  ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 180-dniowego stosowania;

3)  podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.

 

Lekarz, lekarz dentysta może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie dotyczy to produktu leczniczego sprowadzonego.

 

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć:

1)  30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia";

2)  7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego;

3)  120 dni od daty jej wystawienia na:

a)  produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

b)  produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.

 

Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych jest refundowany, obejmuje:

1) wymienione wcześniej dane;

2)  identyfikator płatnika;

3)  kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy;

4)  w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odpowiedni identyfikator:

a)  "BW" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b)  "DN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c)  "CN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5)  symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6)  numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej:

-  unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

-  unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w przypadku leków niepodlegających refundacji o kategorii dostępności "Rpw";

7)  odpłatność produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, określoną w następujący sposób:

a)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę może nie wpisać tej odpłatności,

b)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w więcej niż jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę:

–  wpisuje symbol "P" w przypadku przepisywania tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

–  może nie wpisać poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

–  wpisuje odpłatność określoną w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w przypadkach innych niż wskazane w tiret pierwsze i drugie;

8)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca receptę wpisuje symbol "X" albo 100%;

9)  odpłatność za lek refundowany może także być określona w następujący sposób:

a)  B lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie,

b)  R lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową,

c)  30% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania,

d)  50% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu finansowania;

oznaczenia, o których mowa w pkt 7-9, nie są wymagane w przypadku recept wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w przypadku recept na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta, na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Na jednej recepcie w postaci papierowej przepisuje się do pięciu produktów leczniczych gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobów medycznych albo jeden produkt leczniczy recepturowy, a na recepcie wystawionej w postaci elektronicznej - jeden produkt leczniczy lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medyczny. W przypadku wystawienia więcej niż jednej recepty w postaci elektronicznej, osoba wystawiająca może, w celu usprawnienia ich realizacji, połączyć te recepty w pakiet.

Jarosław Klimek, radca prawny OIL w Łodzi

 

 

Data dodania: 23 Grudzień 2015

Najnowsze wpisy

16 gru 2018

Nadchodzi magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy 2018 rok składamy wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom oraz ich rodzinom serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

dr Paweł Czekalski

prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

oraz

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

12 gru 2018

Stanowisko w sprawie wystawiania zaswiadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

10 gru 2018

IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach Błyskawicznych i Szybkich

 

IV Mistrzostwa Polski Prawników w Szachach Błyskawicznych i Szybkich

Kazimierz Dolny '2019

 

        

Nasze serwisy