Kalendarium wydarzeń

 
Luty 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kategorie

 • Habemus nobilitatum Meritus pro Medicis. Nominum Irena Elerowska et Grzegorz Krzyżanowski VIVAT!

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Staż podyplomowy

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Ubezpieczenie dla stażysty

Mając na uwadze zapewnienie komfortu związanego z wykonywaniem  zawodu lekarza, Prezydium ORL w Łodzi podjęło decyzję o sfinansowaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich stażystów odbywających staż od 01.10.2018r do 31.10.2019r.

czytaj więcej >>


 

Procedura dotycząca odbycia stażu

 

Po ukończeniu studiów lekarskich lekarz zgłasza się do Izby Lekarskiej, na terenie której posiada stałe zameldowanie, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego i zdania LEP/LDEP. Należy dostarczyć do Izby następujące dokumenty(procedura to jest również opisana w zakładce prawo dla stażysty) :

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów (z uwzględnieniem średniej ocen z przebiegu studiów)
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni (jeżeli został wydany)
 • W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać w Naczelnej Izbie Lekarskiej pod numerem telefonu 22 559-13-30.

  Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi jeden z dokumentów wymienionych poniżej potwierdzających znajomość języka polskiego:

  1) świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;

  2) świadectwo złożenia:

  a) Lekarskiego Egzaminu Państwowego,

  b) Lekarskiego Egzaminu Końcowego,

  c) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,

  d) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

  – uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.

 • dwa małe zdjęcia (45x35 mm)
 • orzeczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny pracy, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (na druku wydanym przez OIL w Łodzi)
 • wniosek W1 (wniosek o przyznanie prawa wydania wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego)
 • kserokopię dowodu osobistego
  - w przypadku nowego dowodu osobistego prosimy dostarczyć kserokopię dowodu osobistego i zaświadczenie o miejscu zameldowania,
  - w przypadku zmiany miejsca zameldowania bez zmiany dowodu osobistego wymagane jest dostarczenie kserokopi dowodu osobistego i zaświadczenia o zmianie zameldowania.
 • wniosek o staż
 • zgoda na publikację zdjęcia

 

Dokumenty należy złożyć do 10 sierpnia. Osoby, które nie będą mogły dotrzymać w/w terminu, a chciałyby rozpocząć staż od października,  proszone są o wystąpienie z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu składania dokumentów.

 

W ramach realizacji stażu podyplomowego lekarz/ lekarz dentysta zobowiązany jest rwónież do odbycia szkoleń w zakresie:

 • transfuzjologii klinicznej
 • profilaktyki i zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS
 • orzecznictwa lekarskiego
 • bioetyki
 • prawa medycznego

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ustalił harmonogram kursów dla stażystów podyplomowych. Więcej informacji pod linkiem:  http://wnbikp.umed.lodz.pl//

 

 

Placówki stażowe

 

 

Lista wszystkich podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi informują, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, stażyści zobowiązani są do odbycia ramowego programu stażu podyplomowego w podmiotach leczniczych, które uzyskały pozytywną opinię Okręgowej Izby Lekarskiej oraz zostały umieszczone na liście placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Wyżej wymieniony obowiązek dotyczy również jednostek, które prowadzą staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego w ramach podpisanych umów z podmiotami podstawowymi (z którymi stażyści mają zawarte umowy o pracę w ramach realizacji stażu podyplomowego).

Wpisy uzyskane w ramach stażu podyplomowego przez stażystów w podmiotach leczniczych, które nie są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych zostaną uznane za nieważne, co będzie skutkowało nie zaliczeniem stażu podyplomowego przez stażystę lekarza lub lekarza dentystę.

 

 

Podstawa prawna

 

 

Więcej na temat przyznawania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego:  Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 Zasady odbywania stażu podyplomowego:
1. Art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Zasady dotyczące wypisywania recept na stażu.

 

Zasady przeprowadzania LEK/LDEK są uregulowane w:

 1. art. 14a-14e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.);

 2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903);

 3. Regulaminie porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 

 

Kursy stażowe maj - wrzesień 2018

Zapisy na kurs odbywają się poprzez stronę: http://wnbikp.umed.lodz.pl/

Wszelkie pytania dotyczące kursów prosimy kierować do:
Pani Katarzyny Milbrandt
Kierownik Dziekanatu
Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź
tel. 42 272-51-97
e-mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl

 

Materiały szkoleniowe z bioetyki dla lekarzy stażystów

 

Kursy ratownictwa medycznego

 

Miejsce zapisów na kurs z ratownictwa medycznego:

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
tel.: 042 678-37-48

strona do uzyskania formularzy zgłoszeniowych: www.umed.lodz.pl/anestezja
zgłoszenie można przesłać pod adres danuta.sobieraj@umed.lodz.pl

Miejsce odbycia kursów:

Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof KAiIT
Łódź, ul. Czechosłowacka 2b
tel.: 0-42 272 57 47

 

Nasze serwisy