Kalendarium wydarzeń

 
Grudzień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Stanowisko dotyczące orzekania przez lekarza o czasowej niezdolności do pracy

Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005r., Nr 31, poz. 267 ze zm) przewiduje w art. 59 ust. 3 pkt 3) uprawienie ZUS do żądania od lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji 
w sprawie. Warunki formalne przeprowadzania kontroli są określone przepisami ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 11, poz. 74 ze zm.). Wymagają one przedstawienia kontrolowanemu upoważnienia do kontroli, które m.in. musi identyfikować kontrolującego. W praktyce ZUS korzystając z takiego prawa nie traktuje takich czynności jako kontroli lekarza a kontrolę ubezpieczonego, dopiero w razie stwierdzenia nieprawidłowości wystawiania zaświadczeń wszczynane jest postępowania w przedmiocie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. 
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie przyznają lekarzom określonych specjalności uprawnień do wyłącznego wykonywania pewnych świadczeń zdrowotnych w zakresie merytorycznym posiadanej specjalności. Każdy lekarz może udzielać świadczeń zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Stąd nie ma ustawowego zakazu wykonywania świadczeń z zakresu określonej specjalności, przez lekarza innej specjalności lub bez specjalizacji.
Moim zdaniem w razie ustalenia przez lekarza orzecznika ZUS innej daty ustania niezdolności do pracy niż określona w zaświadczeniu lekarza wystawiającego zgłoszenie, przepisy ustaw ubezpieczeniowych nie dają lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie uprawnień do weryfikowania zasadności takich decyzji. Lekarz taki nie jest stroną postępowania i nie ma on uprawnień, które przysługują stronie.

Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadkach, określenia wcześniejszej daty ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, lekarz orzecznik ZUS wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy.

Moim zdaniem ewentualna odpowiedzialność za niezgodne z prawem decyzje spoczywa na ZUS i to ZUS musiałby być pozywany przed sądami powszechnymi o odszkodowanie. Ubezpieczonemu, dla którego decyzja ZUS jest niekorzystna przysługuje prawo odwołania do sądu powszechnego i badania zasadności jej wydania w tym trybie.

W opinii tej skoncentrowałem się na kwestiach prawnych. Ocena etycznego aspektu zachowań lekarzy orzeczników ZUS należy do ich kolegów lekarzy. Na prośbę Komisji Etyki OIL w Łodzi, w przypadku wątpliwości co do zachowań lekarzy, przedstawiałem wyłącznie ich czysto prawną ocenę.


Jarosław Klimek
radca prawny OIL

 

5 grudnia 2009 roku

Nasze serwisy