Kalendarium wydarzeń

 
Listopad 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
20
21
22
23
24

Kategorie

 • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Pożyczki i zapomogi

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Informacja dla osób biorących udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Kształcenia działający przy Izbie Lekarskiej

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi informuje, że osoby biorące udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Kształcenia działający przy Izbie Lekarskiej, otrzymają druk PIT-11, w którym ujęte zostaną koszty ww szkoleń opłacone z funduszów OIL w Łodzi. Informacja PIT-11 zostanie wystawiony po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odbyło się szkolenie (do ostatniego lutego roku następnego).

Otrzymane informacje są Państwo zobowiązani uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.

Informujemy, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - część kosztów ww szkolenia opłaconą przez OIL w Łodzi należy wykazać w przychodach (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o pdof).

 

Zapomogi losowe, z tytułu zgonu członka OIL w Łodzi oraz w szczególnych przypadkach pożyczki.

 

 

 

 

Regulamin Komisji Bytowej

 

Na podstawie: Uchwały Nr 4677/IV/2003 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 24 kwietnia 2003 roku zmienionej Uchwałą Nr 198/P-V/2006 z 24 lutego 2006 roku, Uchwały Nr 97/VII/2014 z 25 lutego 2014 roku,Uchwały Nr 44/VIII/2018, Uchwały Nr 625/VIII/2019, Uchwały Nr 660/VIII/2019 oraz Uchwały 1179/P-VIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy socjalnej członkom Okręgowej Izby Lekarskiej   w Łodzi oraz ich rodzinom

 

§ 1

Ustalić zasady udzielania pomocy socjalnej (finansowej) dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz ich współmałżonków i dzieci.

 

§ 2

Wysokość funduszy na cele wymienione w paragrafie 1 ustala Okręgowy Zjazd Lekarzy.

§ 3

 

Do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy, o których mowa   w paragrafie 1  upoważnia się Komisję Bytową.

 

§ 4

Komisja rozpatruje wnioski co najmniej w trzy osobowym składzie, w tym Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca.

Wykaz przyznanych pomocy finansowych, podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Komisji.

Wykaz ten stanowi podstawę dla Głównej Księgowej do wypłacenia przyznanych kwot.

§ 5

Rodzaje udzielanych pomocy finansowych:

 

1. Zapomogi z tytułu zgonu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Wysokość zapomogi z tytułu zgonu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, ustalana jest przez Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Zapomoga wypłacana jest:

-   współmałżonkowi zmarłego członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi po przedstawieniu aktu zgonu,

-   innym osobom po przedstawieniu aktu zgonu i dowodów poniesienia przez nie kosztów pogrzebu.

Zapomoga jest wypłacana, o ile osoba uprawniona zwróci się o jej wypłatę w terminie sześciu miesięcy od daty zgonu. W razie uchybienia powyższemu terminowi zapomoga może być wypłacona, na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, jeśli przemawiają za tym szczególnie uzasadnione i udokumentowane okoliczności.

1a. Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w rodzinie lekarskiej.

Zapomoga wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych z tytułu urodzenia dziecka w rodzinie lekarskiej.

Zapomoga przysługuje w przypadku urodzenia dziecka od 1 stycznia 2014 roku.

Zapomoga przysługuje w przypadku, gdy przynajmniej jednym z rodziców dziecka jest członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Zapomoga wypłacana jest rodzicowi dziecka – członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, który w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka złoży kopię aktu urodzenia dziecka, z której wynikać będzie iż jest on rodzicem dziecka oraz oświadczenie, że wychowuje dziecko i pozostaje ono na jego utrzymaniu.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek lekarza lub lekarza dentysty spełniającego powyższe warunki.

W razie uchybienia powyższemu terminowi zapomoga może być wypłacona, na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, jeśli przemawiają za tym szczególnie uzasadnione i udokumentowane okoliczności.

 

2. Zapomogi losowe. Wysokość jej jest uzależniona od rodzaju zdarzenia i stanu    materialnego członka OIL w Łodzi.

 

     W szczególnych przypadkach przy wysokiej kwocie zapomogi sprawę      rozpatruje Prezydium ORL w Łodzi.

     Pomoc może być jednorazowa lub wielokrotna przyznawana bezzwrotnie.

     Przez trudną sytuację materialną rozumie się:

a) taką, w której dochody na jednego członka rodziny są poniżej 25% średniej   płacy krajowej. Sytuacja ta winna być udokumentowana odpowiednimi    zaświadczeniami np.: odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o dochodach, stypendia, alimenty,

b) w innych sytuacjach losowych ( ciężka choroba, kradzież, itp.),

c) absolwenci – mogą korzystać z pomocy, jeżeli nie podjęli pracy z powodu braku możliwości zatrudnienia.

3.Pożyczki. W szczególnych przypadkach na wniosek członka może być udzielona pożyczka nieoprocentowana do wysokości nieprzekraczającej dwóch średnich wynagrodzeń krajowych na określony cel.

     Warunki spłaty pożyczki ustala się w pisemnej umowie pożyczki

          4. Zapomoga celowa na pokrycie składek członkowskich.

          Komisja Bytowa może wnioskować do Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, o        przyznanie zapomogi celowej na pokrycie składek członkowskich należnych     od członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi za oznaczony okres.           Zapomoga taka może zostać przyznana członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej        w Łodzi, którego roczne dochody z zatrudnienia nie przekroczyły kwoty przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku, co   wnioskodawca zobowiązany jest odpowiednio udokumentować.

           5. Wsparcie dla lekarzy seniorów.

          1.Lekarz lub lekarz dentysta, będący członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w po ukończeniu 75 roku życia może uzyskać wsparcie finansowe jeśli korzysta           z odpłatnych świadczeń:

  1. pomocy pielęgniarskiej
  2. pomocy w bieżących sprawach życia codziennego
  3. rehabilitacyjnych
  4. opiekuńczych mających na celu stymulowanie i poprawianie sprawności psychicznej i motorycznej
  5. sanatoryjnych.
 1. Wsparcie przyznawane jest lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, jeśli poniósł on koszty przeznaczone bezpośrednio na świadczenia opisane w ust. 1.
 2. Wsparcie nie może być przyznane jeśli świadczenia opisane w ust. 1 są organizowane lub dofinansowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.
 3. Wysokość wsparcia przyznanego lekarzowi o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 600 złotych w ciągu 2 lat kalendarzowych.
 4. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosku spełniającego wymogi określone uchwałą. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
 5. Do wniosku muszą zostać załączone dokumenty potwierdzające poniesienie przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, kosztów świadczeń opisanych w tym ustępie.
 6. Wnioski rozpoznawane są w kolejności ich złożenia. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale rozpatrywane są po ich uzupełnieniu.
 7. Wsparcie przyznawane jest do wyczerpania środków przewidzianych              w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na dany rok kalendarzowy. Wnioski, na które nie przyznano dofinansowania w danym roku kalendarzowym w związku z wyczerpaniem środków na ten cel rozpatrywane są w kolejnym roku kalendarzowym.

 

6. Dofinansowanie kosztów szczepień profilaktycznych.

1.     Dofinansowanie przysługuje, w granicach określonych poniżej:

a.     na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko pneumokokom lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, którzy w chwili szczepienia ukończyli 70 lat,

b.     na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci, które w dniu szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jednym z rodziców jest członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

c.     na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko meningokokom dzieci, które w dniu szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jednym z rodziców jest członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

2.     Szczepienia opisane w pkt 1. dofinansowywane są do łącznej kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w roku kalendarzowym. Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi określa kwotę dofinansowania jednego szczepienia opisanego w pkt 1. na każdy rok kalendarzowy, po ustaleniu średniej rynkowej ceny szczepionek. Dofinansowywana jest wyłącznie jedna dawka szczepienia i po jego wypłacie nie można ubiegać się o dofinansowanie kolejnych dawek tego samego szczepienia.

3.     O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków.

4.     Osobie uprawnionej może być wypłacone dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż faktycznie poniesiony koszt szczepionki.

5.     Podstawą wypłaty dofinansowania jest:

a.     imienny dowód zakupu szczepionki,

b.     zaświadczenie o zaszczepieniu osoby wymienionej w pkt. 1.

6.     Na zasadach opisanych w niniejszym ustępie dofinansowane są szczepienia po 1 stycznia 2019 roku.”

 

§ 6

 1. Pomoc finansowa jest przyznawana przez Komisję Bytową na wniosek osoby zainteresowanej lub Zespołu Delegatów.
 2. W przypadkach gdy Komisja przy rozpatrywaniu sprawy ma wątpliwości co do zasadności przyznania pomocy finansowej, zwraca się do Prezydium ORL o roztrzygnięcie.

     Członek, któremu Komisja odmówiła pomocy finansowej może zwrócić się w       terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania odmowy do Prezydium ORL.

 1. Udzielona pomoc podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli uzyskana została w wyniku nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dowodów. 

§ 7

Lekarz, lekarz dentysta, który przeszedł na emeryturę lub rentę będąc członkiem OIL w Łodzi, a następnie zamieszkał na terenie działalności innej izby lekarskiej ma prawo do otrzymania pomocy finansowej wynikajacej z zasad obowiązujacych w tutejszej Izbie. Rodzinie po zmarłym lekarzu przysługuje zapomoga.

 

§ 8 

Lekarz, lekarz dentysta, który przeszedł na emeryturę lub rentę nie będąc członkiem OIL w Łodzi, a następnie zamieszkał na terenie działania OIL w Łodzi, nie może nabyć uprawnienia do pomocy finansowej

 

 Pożyczki na kształcenie udzielane z Funduszu Kształcenia Podyplomowego:

  

Regulamin Komisji Funduszu Kształcenia Podyplomowego na podstawie Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 565/IV/2002 z 15 lutego 2002 roku, Uchwały Prezydium ORL w Łodzi Nr 200/P-V/2006 z 24 lutego 2006 roku, Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 100/VII/2014 z 25 lutego 2014 roku oraz Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 1345/VII/2016 z 19 stycznia 2016 roku

 

§ 1

O pożyczkę z Funduszu Kształcenia Podyplomowego mogą ubiegać się lekarze, którzy są w trakcie odbywania specjalizacji, prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacji.

Pożyczkę można otrzymać tylko jeden raz do specjalizacji, doktoratu i habilitacji.

§ 2

Pożyczek udziela się w wysokości:

 • do 6 000 złotych przy specjalizacji w szczegółowych dziedzinach medycyny,

 • do 10 500 złotych przy specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny,

 • do 10 500 złotych przy specjalizacji rozpoczętej po 1 stycznia 2013 roku,

- do 15 000 złotych do doktoratu i habilitacji.

Pożyczki nie są oprocentowane.

§ 3

Spłata pożyczki musi nastąpić:

 • w ciągu 24 miesięcy przy pożyczce w wysokości 6 000 złotych po 250 złotych,

 • w ciągu 30 miesięcy przy pożyczce w wysokości do 10 500 złotych po 350 złotych,

- w ciągu 30 miesięcy przy pożyczce w wysokości do 15 000 złotych po 500 złotych.

§ 4

Do wniosku o pożyczkę lekarz powinien dołączyć następujące dokumenty:

do specjalizacji:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu

 • kserokopię książeczki specjalizacyjnej

 • oświadczenie, iż pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę,

do doktoratu i habilitacji:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu

 • zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim lub zaświadczenie o otwartym przewodzie habilitacyjnym,

 • oświadczenie, iż pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę.

 

§ 5

Pożyczka winna być spłacana począwszy od drugiego miesiąca po jej otrzymaniu w równych miesięcznych ratach na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi:

PKO BP S.A. I/O Łódź Nr 98 10203352 0000 1602 0010 0362

§ 6

 

Lekarz, który znajduje się w szczególnej sytuacji życiowej, może zwrócić się do Komisji o odroczenie spłaty pożyczki maksymalnie o 6 miesięcy.

Składając powyższe podanie lekarz winien opisać swoją trudną sytuację materialną oraz udokumentować poniesione koszty związane ze specjalizacją, przewodem doktorskim lub habilitacyjnym.

§ 7

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki odbywa się raz w miesiącu, z dwumiesięczna przerwą wakacyjną.

§ 8

Koszty manipulacyjne w wysokości 1,5 % płatne są w chwili otrzymania pożyczki.

 
 

Dofinansowanie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi:

 

Na podstawie Uchwały Nr 681/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2015 r. , Uchwały Nr 1347/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2016 r. , Uchwały Nr 2009/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 29 listopada 2016r. oraz Uchwały Nr 1164/P-VII/2015r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 24 kwietnia 1015r.
 
§ 1

      1. Tworzy się fundusz celowy na dofinansowanie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów   członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Środki finansowe zasilające Fundusz Szkoleniowy wyodrębnia się w budżecie rocznym Okręgowej Izby Lekarskiej.

      2. Nadzór nad wykorzystaniem środków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z brzmieniem niniejszej uchwały sprawuje Koordynator Ośrodka Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

      3. Wysokość dofinansowania przyznanego ze środków funduszu, o którym mowa w ust. 1, członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nie może przekroczyć kwoty 600 (sześćset) złotych w okresie rozliczeniowym określonym w przepisach regulujących sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

      4. Dofinansowana z funduszu, o którym w ust.1może być każda z form aktywności zawodowej określonej w przepisach regulujących sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, przy czym dofinansowane mogą być wyłącznie koszty poniesione przez lekarza bądź lekarza dentystę bezpośrednio na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem kosztów przejazdu, wyżywienia, noclegów. Dofinansowanie nie może być przyznane do form doskonalenia zawodowego organizowanych i dofinansowywanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

      5. Dofinansowanie,przyznawane jest na podstawie wniosku spełniającego wymogi określone uchwałą złożonego przez lekarza lub lekarza dentystę członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Lekarz lub lekarz dentysta nie może ubiegać się dofinansowanie jeśli zalega z zapłatą składek członkowskich. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do końca okresu rozliczeniowego, w którym lekarz lub lekarz dentysta poniósł koszty na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a wnioski spóźnione pozostają bez rozpoznania.

      6. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

 
      7.  Do wniosku muszą zostać załączone:

                a. dokument stanowiący potwierdzenie odbycia określonej formy doskonalenia zawodowego;

                b. potwierdzenie poniesienia przez lekarza lub lekarza dentystę kosztów odbycia określonej formy doskonalenia  zawodowego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.

      8.  Wnioski rozpoznawane są w kolejności ich złożenia. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale rozpatrywane są po ich uzupełnieniu.

      9.  Dofinansowanie ze środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na dany rok kalendarzowy. Wnioski, na które nie przyznano dofinansowania w danym roku kalendarzowym w związku z wyczerpaniem środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 rozpatrywane są w kolejnym roku kalendarzowym.

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.05.2015r. przy czym fundusz, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na rok 2015.

 

 

Nasze serwisy