Kalendarium wydarzeń

 
Grudzień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Opinia w sprawie lekarki z Piotrkowa Trybunalskiego zatrzymanej przez Policję

Popieram stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej, która: 
cyt.: " oświadcza, że lekarka postąpiła zgodnie z prawem, odmawiając pobrania krwi na obecność wirusa HIV osobie, która nie wyraża na takie badanie zgody. Zdaniem OIL, policjanci nie mieli prawa zmuszać lekarki do tego, a jej zatrzymanie następnego dnia w policyjnej izbie zatrzymań było bezzasadne. 
OIL uważa, że w tym przypadku doszło do rażącego nadużycia władzy i domaga się ukarania policjantów biorących udział w tym incydencie."

W latach 2007-2008 osobiście wykonywałem szkolenia dla służb interwencyjnych, także dla Policji, pozostawiając materiały szkoleniowe.
Podobne szkolenia przeprowadzałem w 2006 r. dla kadry Policji - wykonane były w ramach projektu Instytutu Medycyny Pracy, w których także brałem udział.

Poniżej przedstawiam fragmenty wykładu pt. "Prawa człowieka - osób zakażonych HIV i chorych na AIDS", które moim zdaniem są istotne dla zajmowanego stanowiska.
Informacje te były przekazywane służbom interwencyjnym także Policji.

1.  Prawa człowieka - osób zakażonych HIV i chorych na AIDS stanowią element systemu normatywnego dotyczącego międzynarodowej ochrony praw wszystkich ludzi.

2.  W aktualnie obowiązującej Konstytucji  RP z 2 kwietnia 1997 r. mieści się art. 87, który wyraźnie stwierdza, że: "źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są między innymi  ratyfikowane umowy międzynarodowe. Ponadto w art. 9 mowa jest o tym, że    "Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego". 
- Poza dyskusją pozostaje jednak fakt, iż z art. 9 Konstytucji wynika nie tylko deklaracja złożona wszystkim państwom, z którymi wiążą Polskę prawa i obowiązki prawno-międzynarodowe, lecz także zobowiązanie władz państwowych do przestrzegania wewnątrz państwa prawa międzynarodowego. 
- Tak więc zarówno władze najwyższe, takie jak parlament czy rząd, jak i władze sądowe, administracyjne czy samorządowe mają obowiązek stosowania prawa międzynarodowego oraz tworzenia i interpretowania prawa wewnętrznego w zgodzie z wiążącymi normami prawa międzynarodowego.

3.  P r a w o   d o   r ó w n o ś c i  i  z a k a z  d y s k r y m i n a c j i    (art. 1, 2, 7 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 2 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych).    W klauzulach antydyskryminacyjnych  mowa jest o rasie, kolorze skóry, płci, języku, religii, poglądach politycznych oraz "jakiejkolwiek innej przyczynie" (other status) dyskryminacji. Komisja Praw Człowieka jednoznacznie interpretuje to sformułowanie jako obejmujące "stan zdrowia" (health status), a więc także stan zakażenia HIV.

4.  P r a w o  d o   p r y w a t n o ś c i. 
Przejawia się ono głównie w respektowaniu ich fizycznej intymności, manifestującej się między innymi uzyskiwaniem zgody na testowanie oraz zachowaniem konfidencjonalności wszelkich informacji dotyczących zdrowia.

5.  Rezolucja Komisji Praw Człowieka nr 1996/43 
pt. "Ochrona praw człowieka w kontekście ludzkiego wirusa niedoboru immunologicznego (HIV) i zespołu nabytego niedoboru immunologicznego (AIDS), przyjęta przez konsensus na 52 posiedzeniu 19 kwietnia1996r.

6.  WYTYCZNA 3: Ustawodawstwo dotyczące zdrowia publicznego
 Państwa powinny dokonać przeglądu i zreformować ustawy dotyczące zdrowia publicznego tak, aby uzyskać pewność, że właściwie podchodzą one do kwestii zdrowia publicznego w aspekcie HIV/AIDS, że ich przepisy mające zastosowanie do chorób zakaźnych nie będą w niewłaściwy sposób stosowane do przypadków HIV/AIDS, a także, że są one zgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi w zakresie praw człowieka.
 
Ustawodawstwo dotyczące zdrowia publicznego powinno uwzględniać  przepisy zapewniające: 
- odpowiednie fundusze i nakazujące organom odpowiedzialnym za zdrowie
- publiczne wprowadzenie szerokiego zakresu usług w zakresie prewencji i
   leczenia HIV/AIDS;
- dostęp do stosownej informacji edukacji;
- dostęp do usług zdrowotnych dla mężczyzn i kobiet w dziedzinie życia
  seksualnego, prokreacji i chorób przenoszonych drogą płciową 
 (STD - sexuality transmitted diseases); 
- umożliwienie dobrowolnego poddawania się testom wraz z doradztwem; -  
- zaopatrzenie w prezerwatywy; 
- leczenie narkomanii; 
- usługi medyczne;  
- sterylny sprzęt do iniekcji; 
- odpowiednie leczenie chorób wynikających z zarażenia HIV, łącznie z profilaktyką bólu.

7. WYTYCZNA 9:  Eliminowanie postaw dyskryminacyjnych poprzez edukację, szkolenia i za pomocą mediów
 
Państwa powinny promować permanentne i zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne typu kreatywnego, szkolenia i emisję programów multimedialnych opracowanych z myślą o zmianie postaw dyskryminacji i nietolerancji wobec osób seropozytywnych na postawy pełnego zrozumienia i akceptacji.

W tym aspekcie stanowisko moje jest jednoznaczne.:
Testowanie nie może odbyć się bez zgody osoby testowanej.
Lekarka postąpiła słusznie, nie pobierając krwi bez uzyskania wcześniej na to zgody.
Postępowanie prewencyjne jest także czasem wdrażane bez względu na wynik badania (także ujemny),  co to którego mamy określone zastrzeżenia.   

 

Zbigniew Deroń 

Nasze serwisy