Kalendarium wydarzeń

 
Grudzień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Jakie przepisy regulują zasady ogłaszania się lekarzy?

Przepisy dotyczące ogłaszania się lekarzy zawarte są w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz w Kodeksie Etyki Lekarskiej.


W ustawie reguluje to art. 56:

Art. 56. 1. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską oraz grupowa praktyka lekarska mogą podawać do publicznej wiadomości informacje o udzielanych świadczeniach zdrowotnych, o których
mowa w art. 2. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

2. Naczelna Rada Lekarska określi zasady podawania do publicznej wiadomości
informacji, o których mowa w ust. 1.

W Kodeksie Etyki Lekarskiej art. 62, 63, 65:

Art. 62.

Praktykę lekarską wolno wykonywać wyłącznie pod własnym nazwiskiem. Lekarzowi wolno używać tylko należnych mu tytułów zawodowych i naukowych.

Art. 63.

1. Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione.

2. Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.

Art. 65.

Lekarzowi nie wolno narzucać swych usług chorym, lub pozyskiwać pacjentów w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii lekarskiej oraz lojalności wobec kolegów.

Jest też uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej:

UCHWAŁA Nr 18/98/III
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki
lekarskiej

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza
(Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152, zm. Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Lekarz lub lekarz stomatolog wykonujący indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską może podawać do publicznej wiadomości, na zasadach określonych w uchwale, informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

§ 2.

1. Informacja, o której mowa w § 1, powinna zawierać następujące dane:
1/ tytuł zawodowy,
2/ imię i nazwisko,
3/ miejsce, dni i godziny przyjęć.

2. Informacja, o której mowa w § 1, może ponadto zawierać następujące dane:
1/ stopień naukowy,
2/ tytuł naukowy,
3/ specjalizacje,
4/ umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych
świadczeń 
zdrowotnych,
5/ szczególne uprawnienia,
6/ numer telefonu.

3. Dane wymienione w ust. 2 pkt 1-5 powinny być zamieszczone w brzmieniu zgodnym z  dokumentem je stwierdzającym.

4. Informacja, o której mowa w § 1 może także zawierać dane o szczególnym zakresie i rodzaju  udzielanych świadczeń zdrowotnych.

5. Dane wymienione w ust. 4 powinny mieścić się w zakresie kwalifikacji wymienionych w ust. 2  pkt 3-5 i można je zamieścić po uzyskaniu zgody właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej.

§ 3.

1. Lekarz prowadzący praktykę, o której mowa w § 1, może informować o udzielaniu świadczeń  zdrowotnych wyłącznie poprzez:
1/ nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest  praktyka i ew. dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do  siedziby praktyki,
2/ ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług lekarskich,
3/ informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach
medycznych w dziale
dotyczącym usług lekarskich,
4/ informację elektroniczną (internet, specjalne telefony informacyjne).

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny zawierać w górnej części napis
"praktyka lekarska", 
"specjalistyczna praktyka lekarska", "praktyka stomatologiczna" lub "specjalistyczna
praktyka 
stomatologiczna".

3. Dozwolone jest zamieszczenie napisu, wymienione w ust. 2, także w informacjach, o
których mowa 
w ust. 1 pkt 2-4.

4. Tablice ogłoszeniowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, powinny mieć kształt prostokąta o  wymiarach nie więcej niż 40 cm na 60 cm.

5. Okręgowa rada lekarska może określić szczegółowy wzór tablicy ogłoszeniowej.

§ 4.

Informacja, o której mowa w § 1 nie może nosić cech reklamy, a w szczególności
zawierać:
1/ żadnej formy zachęty do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
2/ potocznych określeń, obietnic, informacji o metodach i czasie leczenia,
3/ określenia cen i sposobu płatności,
4/ informacji o jakości sprzętu medycznego.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Lekarze i lekarze stomatolodzy, którzy prowadzą praktykę lekarską w dniu podjęcia uchwały  obowiązani są dostosować tablice ogłoszeniowe do wymogów określonych w § 3 ust. 2 i
§ 5 ust. 1 
w terminie trzech miesięcy od dnia uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych (specjalistycznych)  praktyk lekarskich.

 

Jarosław Klimek
radca prawny OIL

 

Nasze serwisy