Kalendarium wydarzeń

 
Grudzień 2018
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Pieczątka lekarska oraz obowiązki lekarza w przypadku jej utraty

Z uwagi na liczne pytania lekarzy i lekarzy dentystów dotyczące obowiązków związanych z faktem utraty pieczątki lekarskiej, poniżej przedstawiamy kilka informacji na ten temat.

TREŚĆ PIECZĄTKI


Treść pieczątki lekarskiej określa Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r.


1. Na podstawie wskazanej powyżej uchwały pieczątka lekarska winna zawierać następujące dane :
- imię i nazwisko, 
- tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo "lekarz dentysta" ("lek. dent."), 
- numer prawa wykonywania zawodu, 
- posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.


2. Fakultatywnie na pieczątce można umieścić : 
- tytuł i stopień naukowy, 
- umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności, 
- numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept, 
- numer telefonu, 
- adres.

Reasumując, pkt 1. określa treść obligatoryjną stempelka. Natomiast dane wymienione w pkt. 2 jako treść fakultatywna  może uzupełniać treść obligatoryjną - o zastosowaniu tych danych indywidualnie decyduje zainteresowany lekarz. Nie można stosować określeń: "lekarz medycyny", "lekarz stomatolog" itp. Pieczątki, na których znajdują się inne określenia niż zawarte w uchwale NRL-  należy uznać za błędne, lekarz posiadający taką pieczątkę winien dokonać jej jak najszybszej zmiany. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UTRATY PIECZĄTKI.
Lekarz w sytuacji utraty pieczątki wskutek kradzieży albo jej zagubienia posiada określone obowiązki informacyjne, wymienione poniżej:

a) powiadomienie ZUS

W przypadku lekarza, który wystąpił do ZUS-u z wnioskiem o nadanie uprawnień do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy i takie uprawnienia otrzymał, o fakcie zagubienia lub stwierdzenia przypadku sfałszowania pieczątki lekarskiej należy niezwłocznie przesłać pismo informujące o okolicznościach utraty pieczątki do ZUS, umieszczając (jeżeli to możliwe) wzór  starej pieczątki.

b) powiadomienie  NFZ
W przypadku zagubienia lub stwierdzenia przypadku sfałszowania pieczątki lekarskiej należy przesłać pismo informujące o okolicznościach utraty pieczątki, umieszczając (jeżeli to możliwe) wzór starej pieczątki. Zaznaczyć należy również zmiany dokonane w nowej pieczątce. W sytuacji stwierdzenia faktu sfałszowania pieczątek, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do oddziału wojewódzkiego NFZ. Informacja o sfałszowanych lub skradzionych pieczątkach i receptach trafia regularnie, w formie wykazów, do aptek na terenie danego województwa. Jest także rozsyłana do wszystkich oddziałów NFZ w Polsce, które z kolei powiadamiają apteki na swoim terenie.

c) powiadomienie OIL
Lekarz o fakcie zagubienia pieczątki powinien, też powiadomić Okręgowa Izbę Lekarską, poprzez złożenie stosownego pisma.

d) powiadomienie policji
Niezależnie od czynności, które zostały opisane powyżej, dotyczące zagubienia pieczątki lekarskiej – w przypadku kradzieży pieczątki lekarskiej, a więc utraty jej w wyniku przestępstwa – należy fakt popełnienia takiego przestępstwa zgłosić na Policję.

e) informacja prasowa
Dla uniknięcia postawienia zarzutu niezachowania należytej staranności przy informowaniu osób i instytucji zainteresowanych w sprawie zagubienia (utraty) pieczątki lekarskiej ważne  jest również zamieszczenie ogłoszenia o utracie pieczątki w poczytnej gazecie o zasięgu ogólnopolskim, podając w miarę możliwości jej wzór lub dane, jakie były na niej zawarte.
Należy podkreślić, iż lekarz lub lekarz dentysta, który zgubił pieczątkę lub utracił ją w wyniku przestępstwa nie popełnia przestępstwa. Czynem karalnym jest natomiast czyn osoby, która fałszuje zaświadczenie lekarskie, receptę, używając w tym celu zagubionej lub utraconej w wyniku przestępstwa pieczątki.
Aby udaremnić możliwość posłużenia się przez osoby nieuprawnione pieczątką lekarską i wykorzystania jej do popełnienia przestępstwa, ważne jest aby niezwłocznie po stwierdzeniu faktu utraty pieczątki dokonać czynności opisanych powyżej. Pozwoli to uniknąć, późniejszych ewentualnych kłopotów związanych z wyjaśnianiem okoliczności posłużenia się pieczątką przez osoby trzecie. Sporządził: P.L.

Nasze serwisy