Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Miejsce i forma wykonywania działalności leczniczej

Lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych i po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie:

jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

indywidualna praktyka lekarska,

indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,

indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

spółki cywilnej, spółki jawnej (ta forma nie była dopuszczona – co było zupełnie niezrozumiałe – we wcześniej obowiązujących przepisach) albo spółki partnerskiej, jako grupowa praktyka lekarska,

 

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej określani są w ustawie, jako podmioty wykonujące działalność leczniczą.

 

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarskąjest obowiązany spełniać następujące warunki:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;

 2. nie może być:

  1. zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,

  2. ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

  3. pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

 3. musi dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

 4. musi uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

 5. musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym przepisami ustawy.

 

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać te same warunki co lekarz prowadzący praktykę indywidualną oraz posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

 

Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany spełniać warunki, takie jak lekarz prowadzący indywidualną praktykę – poza pomieszczeniem w którym udziela świadczeń i jego wyposażeniem – oraz:

 • posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w przypadkach zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia i niecierpiących zwłoki;

 • wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego.

MIEJSCEM WEZWANIA NIE MOŻE BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO, oznacza to, że kontrakty nie będą mogły być wykonywane w ramach takiej praktyki.

 

Nowym typem praktyki jest indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Lekarz prowadzący taką praktykę jest obowiązany spełniać warunki, takie jak lekarz prowadzący indywidualną praktykę – poza pomieszczeniem w którym udziela świadczeń i jego wyposażeniem. Praktyka ta prowadzona jest na podstawie umowy z podmiotem leczniczym.

 

Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany spełniać warunki, takie jak lekarz wykonujący praktykę na wezwanie oraz posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

MIEJSCEM WEZWANIA NIE MOŻE BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO, oznacza to, że kontrakty nie będą mogły być wykonywane w ramach takiej praktyki.

 

Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązany spełniać warunki jak lekarz prowadzący praktykę na wezwanie i posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

 

W ramach praktyk indywidualnych można – jak dotychczas – zatrudniać wyłącznie osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). Nie jest to możliwe przy praktykach na wezwanie. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki, w formie której praktyka jest prowadzona. Grupowa praktyka musi spełniać te same warunki co praktyka indywidualna (odpowiednio indywidualna specjalistyczna).

 

Działalność można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który w przypadku praktyk lekarskich nadal prowadzić będzie Okręgowa Rada Lekarska. Ustawa określa enumeratywnie (w art. 101) treść wniosku o wpis do rejestru.

Wpis do rejestru musi nastąpić w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Jeżeli wpis nie nastąpi w ciągu 40 dni można rozpocząć działalność po zawiadomieniu Okręgowej Rady Lekarskiej.

Zmianie uległa wysokość opłat za wpis – wynosić będzie 2% przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły rok.

Ustawa nakład obowiązek zgłoszenia zmian danych objętych wpisem do rejestru w ciągu 14 dni od ich powstania. Jeśli zmiana nie zostanie zgłoszona lekarz może zostać ukarany karą w wysokości do 10 krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zniesiono również obowiązek kontroli praktyki przed rozpoczęciem działalności.

Ustawa stanowi również, że odwołania od decyzji Okręgowej Rady Lekarskiej dotyczących odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru rozpatruje Minister Zdrowia. Podobnie jak wcześniej stosuje się w tych sprawach przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Nowością jest również wprowadzenie dla praktyk obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego, w którym określa się:

1) firmę podmiotu;

2) cele i zadania podmiotu;

3) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

5) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

6) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

7) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

Informacje opisane w pkt. 5) i 7) muszą być podane do wiadomości pacjentów (w sposób zwyczajowo przyjęty w tym podmiocie).

Mimo, że przepisy ustawy weszły w życie 1 lipca 2011 roku rejestry praktyk lekarzy prowadzone będą na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej mają obowiązek dostosowania swojej działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie. Wnioski dostosowujące wpisu do wymagań nowej ustawy są wolne od opłat.

Ustawa uchyliła również przepisy ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące reklamy praktyk zawodowych. Wprowadziła jednak przepis o identycznym brzmieniu jak dotychczasowe regulacje w tym zakresie – lekarze prowadzący praktyki są zobowiązani do podania do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć jak poprzednio cech reklamy. Pozbawiono jednak Naczelną Radę Lekarską prawa określenia w uchwale informacji o udzielanych świadczeniach.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Określi je Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia. Minister Zdrowia został również upoważniony do określenia standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w wybranych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Praktyki funkcjonujące w dniu wejścia w życie ustawy, które nie spełniają takich wymagań są zobowiązane do dostosowania pomieszczeń i urządzeń do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 roku. Do 30 czerwca 2012 roku należy przedstawić Okręgowej Radzie Lekarskiej program dostosowania praktyki do wymagań ustawy. Musi być on zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej.

Nasze serwisy