Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Czy są zgodne z prawem umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej zawierane przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej z lekarzami zatrudnionymi w tych placówkach oraz utworzone przez tych lekarzy niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a także...

Czy są zgodne z prawem umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej zawierane przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej z lekarzami zatrudnionymi w tych placówkach oraz utworzone przez tych lekarzy niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a także inne formy „prywatyzacji” usług opieki zdrowotnej?

 

Największe wątpliwości natury prawnej budzi funkcjonowanie lekarza w tym samym SPZOZ raz jako pracownika, innym razem jako zleceniobiorcy (np. w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej), z którym zawarto umowę na świadczenia zdrowotne. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez stosunek pracy rozumie się zobowiązanie pracownika do:
• wykonywania pracy określonego rodzaju
• na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
• w miejsu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę
i zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Kolejne paagrafy tego artykułu stanowią, że zobowiązanie spełniające te warunki jest stosunkiem pracy bez względu na nazwę, jaką nadały mu strony i wprowadzają zakaz zastępowania stosunku pracy umową cywilnoprawną – przy wykonywaniu jej w warunkach odpowiadających treścią umowie o pracę. Art. 35 ustawy o ZOZ nie uchyla przy tym art. 22 kodeksu pracy, nie jest w szczególności uznawany za przepis szczególny wobec art. 22 Kp. Pozwala to na uznanie, że stosunki prawne między SPZOZ a lekarzem dyżurującym w ramach umowy-zlecenia należy oceniać z zastosowaniem przepisów prawa pracy (zawartych w kodeksie i ustawie o ZOZ), a nie na płaszczyźnie cywilnoprawnych stosunków pomiędzy dwoma podmiotami prawa (często również przedsiębiorcami). W takim wypadku umowę zawartą przez SPZOZ z lekarzem należy traktować jako umowę o pracę, ze wszelkimi skutkami związanymi z taką kwalifikacją, w tym na płaszczyźnie ubezpieczeń społecznych i podatkowej. 
Tak jednoznacznie brzmiącego przepisu nie ma w przypadku zawarcia przez SPZOZ umowy na świadzcenie usług opieki zdrowotnej z NZOZ. Gdy NZOZ został utworzony przez lekazy zatrudnionych w SPZOZ, z którymi zawierana jest umowa (niezależnie od tego, czy sa oni jednoosobowymi przedsiębiorcami, wspólnikami spółki osobowej czy kapitałowej będącej organem założycielskim NZOZ) i świadczą oni tego typu usługi w SPZOZ, w którym są jednocześnie zatrudnieni, czynność taka nie wymyka się jednak jakiejkolwiek ocenie prawnej. Jest powszechnie wiadome, że do zawarcia takiej umowy dochodzi po to, by uniknąć stosowania do niej przepisów prawa pracy, wszczególności o czasie pracy i czasie odpoczynku, prawa ubezpieczeń społecznych (objęciu takich stosunków obowiązkowymi ubezpieczeniami) i podatkowego (w celu zmniejszenia kosztów pracy). Celem zawarcia takiej umowy jest obejście wskazanych przepisów. Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. W taki sposób trzeba oceniać umowę zawartą przez SPZOZ z NZOZem, jeśli usługi nią objęte świadczą lekarze zatrudnieni w tymże SPZOZ.

 

Jarosław Klimek
radca prawny OIL

 

opinia wydana 29 listopada 2007 r.

Nasze serwisy