Kalendarium wydarzeń

 
Styczeń 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Czy istnieją przepisy, które w sposób szczegółowy regulują kwestię wypełniania kwestionariuszy dla ubezpieczycieli, tzn. jaki lekarz powinien taki kwestionariusz wypełnić, jaka jest opłata za jego wypełnienie i kto tę opłatę powinien pobrać?

1. zgodnie z art. 18. ust. 1 ustawy o zoz, zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu. Ustęp 3 pkt 8 tego artykułu nakłada na zakład opieki zdrowotnej obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej, ust. 4a sposób udostępniania dokumentacji, zaś ustępy 4b-4e kwestie pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji;

2. zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Kolejne ustępy art. 41 mówią o osobach, którym ta dokumentacja może być udostępniona, sposobie udostępniania oraz wysokości opłat pobieranych za udostępnianie dokumentacji medycznej;

3. zgodnie z art. 22 ustawy z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23 marca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji (Dz.U. 71, poz. 654):
a) zakład ubezpieczeń może żądać informacji o ubezpieczonych lub osobach, na których rzecz ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia;
b) z żądaniem takim zakład ubezpieczeń może wystąpić wyłącznie, jeżeli posiada pisemną zgodę ubezpieczonego lub osoby na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia albo jej przedstawiciela ustawowego;
c) żądanie to może być kierowane do zakładów opieki zdrowotnej, osób fizycznych wykonujących zawód medyczny, grupowych praktyk lekarskich;
d) informacje te mogą dotyczyć okoliczności związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez ubezpieczonych lub osoby, na których rzecz ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia danych o ich stanie zdrowia, ustalenia prawa tych osób do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także przyczyn śmierci ubezpieczonego, w szczególności informacji:
(i) na temat przyczyn hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badań diagnostycznych,
(ii) o wynikach badań diagnostycznych, w tym sekcji zwłok, 
(iii) o czynnościach leczniczych, zabiegach, wyniku leczenia i rokowaniach;
(iv) na temat przyczyn leczenia ambulatoryjnego oraz wykonanych w jego trakcie badań diagnostycznych i ich wyników;
(v) wynikających z przeprowadzonych konsultacji leczniczych;
przy czym Informacje o przyczynach hospitalizacji i leczenia powinny zawierać kod jednostki chorobowej zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. 
e) żądanie nie może dotyczyć udostępnienia wyników badań genetycznych;
f) z żądaniem może wystąpić wyłącznie lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń;
g) żądanie musi zawierać:
(i) oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, a także numer NIP, numer wpisu do rejestru sądowego;
(ii) podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz zakres tej informacji;
(iii) informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o osobie, w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, oraz jeżeli zakład ubezpieczeń posiada numer identyfikacyjny PESEL lub NIP, serię i numer dokumentu tożsamości;
(iv) oświadczenie o posiadaniu pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego.
h) udostępnianie informacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych ;
i) udostępnienie informacji jest odpłatne – wysokość opłat określają wspólnie zakład ubezpieczeń oraz podmiot obowiązany do przekazania informacji, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przekształcenia i udzielenia informacji.
Uprawnionym do żądania opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej jest podmiot prowadzący taką dokumentację i udostępniający dane.

Jarosław Klimek
radca prawny

opinia wydana 20 czerwca 2008 r.

Nasze serwisy